Vedtatt på årsmøtet i Trondheim 1. juni 1986.
Endringer vedtatt 20. mai 1990, 7. april 1992, 24. mai 1993, 21. mai 1995, 8. juni 1997, 27. mai 2001, 1. juni 2003, 6. juni 2004, 30. mai 2011, 15. april 2013 og 7. juni 2018.

§ 1. Rettslig stilling

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) er et frittstående og selvstendig forum stiftet 1. juni 1986.

§ 2. Formål

«Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse er et forum for representanter for ledere og fagansvarlige ved norske helseforetak og skal arbeide for å styrke medlemmenes kompetanse innen arbeidsområdene Facility Management, ledelse, sykehusteknikk og -arkitektur.
Videre skal FSTL bidra til å fremme samarbeide mellom de ulike helseforetak og arbeide for samordning av rutiner og organisasjonsmodeller som berører fagområdet. FSTL skal gjennom medlemskap i IFHE fremme internasjonalt samarbeid og kompetanseoppbygging.»

§ 3. Organisasjon

FSTL ledes av et styre.
FSTLs høyeste myndighet er generalforsamlingen.

§ 4 Medlemskap

Gruppemedlemmer som offentlige og private helseforetak samt institusjoner med tilknytning til sykehusdrift kan etter søknad til styret bli medlemmer av FSTL.  Enkeltpersoner som arbeider innen fagområdene beskrevet i § 2 kan være medlemmer av FSTL.

Ingeniør- og arkitektstudenter eller andre studenter innen helserelatert teknologi- eller lederutdanning kan etter søknad bli medlem i FSTL. Studentmedlemmer og pensjonister gis 70 % rabatt på medlemskontingenten.

Medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen hvert år.

§ 5 Æresmedlemskap / Hederspris

Generalforsamlingen i FSTL kan etter forslag fra styret oppnevne æresmedlemskap. Et slikt medlemskap må være begrunnet med søknad og anbefaling fra et medlem.

FSTL ved styret kan også dele ut FSTLs hederspris.
Hedersprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet eller særlig lang og tro tjeneste som støtter FSTL eller IFHEs formål.
Forslag på kandidater fremmes gjennom et av FSTLs styremedlemmer. Forslag må begrunnes. Hedersprisen kan kun tildeles samme person/organisasjon en gang.

§ 6 Undergrupper i FSTL

Det gis anledning til å opprette undergrupper i FSTL (faglige interesse organisasjoner) Det forutsettes medlemskap i FSTL.
Søknad om dette forelegges generalforsamlingen for godkjenning.

§ 7. Styret

1. Sammensetning.

  • Styreleder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Varamedlem

2. Valg
Styret velges for en periode på 2 – to – år.
Forslag til styresammensetning legges fram av valgkomiteen for generalforsamlingen.
Funksjonstiden for kasserer er fra 1. januar i det påfølgende år.
Styret utpeker selv nye medlemmer for resten av perioden dersom noen fratrer.